018/850-155 domzghan@gmail.com

2021

План јавних набавки за 2021. годину

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУАПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Централизована јавна набавка
Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова