018/850-155 domzghan@gmail.com

2020

План јавних набавки за 2020. годину

Централизована јавна набавка
Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова

Централизована јавна набавка
набавкa електричне енергије са балансном одговорношћу за период од 24 месеца

ЈНМВ број 03/2020набавка лож уља за потребе Дома здравља „Гаџин Хан“ за грејну сезону 2020/2021

 ЈНМВ 02/2020 – набавка лабораторијског материјала

ЈНМВ 01/2020 -набавка горива

Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину